Ring til os på​

8640 2425​

Fjordgården Randers ApS, CVR.nr.: 30 48 49 40

1. PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

1.1. Selskabet tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker

samarbejdspartner for vore kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

1.2 Selskabet har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved, hvordan selskabet

behandler de personoplysninger, der indsamles.

1.3 Selskabet foretager løbende en vurdering af den risiko, der er forbundet med udveks-

lingen af de pågældende persondata og om udvekslingen kan påvirke dine grundlæggende rettigheder.

1.4 I de tilfælde, hvor det er nødvendigt for selskabet, at behandle personfølsomme oplys-

ninger om dig, vil der blive foretaget en konsekvensanalyse forinden de pågældende

data behandles.

2. KONTAKTOPLYSNINGER

2.1 Selskabet kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:

2.2 Kontaktperson: Susanne Mikkelsen eller René Mikkelsen

2.3 Mail: fjord-gaarden@mail.dk

2.4 Telefon: 8640 2425

2.5 Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

2.6 CVR.nr.: 30 48 49 40

3. HVORNÅR INDSAMLER VI DINE DATA

3.1 Selskabet indsamler først dine data i det øjeblik, vi anmoder herom og vi orienterer dig om,

hvilke data vi indsamler og til hvilke formål de pågældende data indsamles.

3.2 Selskabet indhenter ikke data fra tredjepart.

4. HVILKE DATA INDSAMLES

4.1 Selskabet anvender dine data for at kunne opfylde en aftale, selskabet er en del af, eller for

at kunne besvare din henvendelse.

4.2 Selskabet indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter navn og kontaktop-

lysninger (adresse, telefonnummer, mail, mv.).

5. DE REGISTREREDE PERSONDATA ANVENDES TIL

5.1 Selskabet indsamler og registrerer alene persondata til følgende formål:

5.2 Administrative formål.

5.3 Opfyldelse af en aftale indgået med selskabet.

5.4 Til opfyldelse af anmodning i relation til selskabets ydelser.

5.5 Stillingsbesættelse.

5.6 Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål og såfremt, der skulle

vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at

samtykke hertil, med mindre samtykke ikke er nødvendigt.

6. RELEVANT PERSONDATA

6.1 Selskabet begrænser til enhver tid den persondata, der behandles om dig til det nødvendige og sikrer således, at der ikke behandles eller opbevares unødig persondata.

6.2 Formålet med registreringen af de pågældende data, afgør hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles maksimalt persondata, der er nødvendig for at kunne opfylde de i pkt. 5 anførte formål.

7. NØDVENDIGE DATA

7.1 Selskabet anvender og behandler alene de data, som er nødvendige for at kunne opfylde de i pkt. 5 fastsatte formål, herunder at opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse.

7.2 Selskabet arbejder løbende på ved organisatoriske tiltag og opdatering af programmer, at sikre at mængden af persondata altid begrænses mest muligt.

7.3 Det kan udover de data, der er nødvendige for at opfylde de i pkt. 5 anførte formål, ligeledes være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er nødvendigt indenfor gældende lovgivning.

8. KONTROL OG OPDATERING

8.1 Selskabet sørger for løbende at kontrollere de registrerede persondata og opdaterer disse, når der er ændringer heri.

8.2 Du kan som registreret til enhver tid meddele os, såfremt der er sket ændringer i dine per- sondata, herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske via kontakt- oplysninger i denne privatlivspolitik.

8.3 Selskabet har endvidere vedtaget interne procedurer for kontrol og opdatering af person- data.

9. SLETNING

9.1 Selskabet sørger for løbende at slette persondata, der ikke længere er nødvendig eller rele- vant for de i pkt. 5 anførte formål.

9.2 Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt selskabet ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger ikke længere er nødvendige for at selskabet kan opfylde den indgående aftale eller anmodning.

10. SAMTYKKE

10.1 Selskabet indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 5 anførte formål, idet selskabet er nødt til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning.

10.2 I det tilfælde, at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 5 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

11. VIDEREGIVELSE

11.1 Selskabet videregiver ikke dine persondata til tredjepart eller andre aktører udover det, der er forretningsmæssigt nødvendigt og som du er orienteret om på forhånd, som f.eks. i reklamationssager. Her påser selskabet dog, at der er en databehandleraftale, der opfylder lovgivningens krav.

12. SIKKERHED

12.1 Selskabet har interne procedurer for håndteringen af dine persondata. Procedurer, der sammen med selskabets sikkerhedsforanstaltninger, sikrer at dine persondata beskyttes og sikres mod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

13. COOKIES

13.1 Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der an- vendes i forbindelse med at øge brugervenligheden på vores hjemmeside.

For at kunne prioritere og udvikle de mest besøgte sider på hjemmesiden, opgør vi perio- disk en statistik over brug af siden. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsum-

meret form til at se, hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Cookies er en lille tekstbesked, der placeres på din computer, når du benytter en hjemme- side. Cookies placeres på din computer i forbindelse med en tjeneste, for så at blive slettet igen, når du forlader hjemmesiden. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger.

Du kan afvise cookies på din computer i indstillinger af din browser. Ved ikke at tillade

cookies, er der hjemmesider, hvis funktionalitet er afhængig af cookies, der ikke længere virker som tilsigtet. En cookie befinder sig på din computer, så det altid er muligt for dig at se, ændre eller slette cookies.

Du styrer selv cookies, idet du i browseren vælger avancerede cookieindstillinger under

internetindstillinger og tilføjer domæner, hvorfra du vil blokere cookies. Individuelle

cookies, som er gemt på din computer, kan slettes uden videre.

14. DU HAR RET TIL

14.1 Du har altid ret til at få adgang til de persondata, som selskabet har registreret omkring

dig, herunder at få oplyst, hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra og hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det, kan du også få oplyst, hvor længe vi opbe-varer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor. Endvidere hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

14.2 Der er i visse tilfælde oplysninger, som selskabet ikke udleverer, det kan være, hvor det er andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle ret- tigheder og forretningshemmeligheder.

14.3 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du blot kontakte selskabet på en af følgende måder:

·​Pr. tlf. på: 8640 2425

·​Pr. mail på: fjord-gaarden@mail.dk

·​Pr. brev på: Fjordgården Randers ApS, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

·​eller du kan henvende dig fysisk hos os efter aftale.

14.4 I tilfælde af, at selskabet har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med,

at de registrerede data ikke er korrekte eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om,

at de ukorrekte data slettes og de unøjagtige data rettes.

Du skal sende information om de data, du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter selskabet vil tage sig af sagen.

14.5 Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i, at vi behandler dine persondata. I sådanne tilfælde kan du anmode selskabet om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre, såfremt du mener, at selskabet behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.

14.6 Selskabet vurderer herefter, om der er baggrund for, at efterkomme ønsket om sletning eller

rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske

hurtigst muligt.

14.7 Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor selskabets behandling af dine persondata, eller

mod at selskabet videregiver dine data.

14.8 I tilfælde af, at du ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte selskabet på de i pkt. 14.3 an-

førte måder, med angivelse af hvilken behandling, du gør indsigelse imod og hvorfor.

14.9 Er din indsigelse berettiget, vil selskabet stoppe med at behandle dine persondata og vil

enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

14.10 Du har ret til, at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for selskabet

eller de data, som selskabet har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du

part i en kontrakt med selskabet, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har sel-

skabet ret til at behandle de persondata, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med

dig.

14.11 Du er ligeledes berettiget til, at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, så-

fremt du måtte ønske det og det er foreneligt med den indgåede kontrakt.

14.12 I de tilfælde at selskabet skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i

et normalt anvendt format.

14.13 Selskabet bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en

måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan

afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Selskabet ser frem til et udbytterigt samarbejde og såfremt du har ønsker eller forslag til

forbedringer, er du altid velkommen til at kontakte selskabet på tlf. 8640 2425 eller

​mail: fjord-gaarden@mail.dk.

​Vurderet 4.7 / 5 stjerner på baggrund af 63 anmeldelser på Facebook

fbicon​  Følg os på Facebook    |    disabledicon  Vi har handicapvenlige toiletter

Kontaktinformation​ER

​Fjordvej 15

8930 Randers NØ

CVR: 30484940

Telefon: 8640 2425

E-mail: fjord-gaarden@mail.dk